Home

Dokumentation lss

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

 1. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur.
 2. Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb
 3. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Lag (2005:125). 21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet
 4. Detta blogginlägg handlar om den dokumentation som du som anordnare av LSS- eller SoL-insatser ska föra. Nya allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2015 Från och med den 1 januari 2015 införs nya föreskrifter och allmänna råd av Socialstyrelsen om dokumentation som förs i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5

(LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det re-gelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015 Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet) Inledning En grundläggande och betydelsefull del av vården till de boende är att dokumentera den medicinska vården, omvårdnaden och omsorgen som utförs. Dokumentationen har stor betydelse både för den enskilde och för myndigheten dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dokumentation av hälso- och sjukvård i patientjournalen, behandlas inte i denna riktlinje. Grundtanken är vi fortlöpande ska dokumentera hur arbetet med genomförande

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation under genomförandet utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas. Insatserna ska präglas av en helhetssyn och ett salutogent synsätt där de Dokumentationen kan behöva vara mer detaljerad om insatsen är kortvarig och intensiv med tydliga mål. Om insatsen är livslång och av omvårdnadskaraktär t.ex. beslut om bostad med särskilt service enligt LSS bör dokumentationen vara sparsam och kärnfull. I vissa fall (undantagsvis) kan det vara nödvändigt att göra en mer omfattande. Dokumentation som skrivs om den enskilde ska innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter och vara strukturerade och tydliga. Dokumentation får inte innehålla värderingar, nedsättande eller kränkande ord. I 11 kap. 5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Dokumentation. För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling. Till toppen av sidan. Vårdhandboke Social dokumentation. Genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör den enskilde ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta framgår av såväl Socialtjänstlagen som LSS-lagen LSS förutsätter att den enskilde och de närstående får uttömmande och väl anpassad information som underlag för sina ställningstaganden. Både barn och vuxna behöver få information om sin egen funktionsnedsättning. Delaktighet vid planering och dokumentation

Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) • Offentlighets - och sekretesslagen • Förvaltningslagen • Överenskommelser/ avta Rättelse av socialtjänstens dokumentation. En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet Rutin: Dokumentation (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande av en insats. I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser.

Dokumentation skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Av 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS Framgår att dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar oc Dokumentation. Ärenden inom socialpsykiatrin. De nya assistansreglerna samt regeringens remiss av LSS-utredningen. Förenklat och automatiserat beslutsfattande m.m. Försörjningsstöd vid ökad arbetslöshet samt betänkandet om kommunerna som utförare åt Arbetsförmedlingen Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS att gälla. Vid denna tidpunkt kom också en ny omarbetad version av den kompletterande handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ut i tryckt form OF Myndighetsavdelningen, rutinbeskrivning LSS sid 1 (11) Rutin för handläggning av LSS-ärenden Godkänd av Carola Dahlqvist Gäller från datum 2015-03-15 Samverkan Övrig dokumentation förs i den sociala journalen. LSS-handläggare . OF Myndighetsavdelningen, rutinbeskrivning LSS sid 5 (11 I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 20106--13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet a

Dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska föras och förvaras åtskilda. Det är separata journaler utifrån lagrum och verksamhet i Treserva och i dokumentationspärmen kommer SoL/LSS flikarna först och HSL flikarna sist. De ka Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med

Krav på dokumentation hos LSS- och SoL-verksamhete

Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS) Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I kap. 6 finns bestämmelser om dokumentation hos utföraren. Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387 SOSFS 2006:5, Dokumentation av handläggning och genomförandet av insatser 2010-12-2 LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer som tillhör någon av lagens tre personkretsar. Dessa personkretsar är: Dokumentation. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person Dokumentationens syfte Dokumentation är ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till en god och säker vård för patienten. En väl förd patientjournal ökar tryggheten för både patient och personal samt minskar risken för onödiga missförstånd dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking

och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b § vissa funktionshindrade, LSS Diarienummer: VON 2019/0350 Riktlinjen är antagen av vård- och omsorgsnämnden den 15 mars 2017. Riktlinjen är reviderad och antagen 2018-03-21, 2019-05-15 av vård- och omsorgsnämnden. Dokumentet ersätter alla tidigare rutiner, policys, riktlinjer eller andra styrand Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 september 2004 Berit Andnor Lars Hedengran (Socialdepartementet

1. Social dokumentation Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen 11kap 5 § SoL, socialtjänstlagen, 21:a § LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2014:5 både under handläggning och under verkställighet. 2. Allmänna utgångspunkte För LSS-insatser (LSS-team och assistansteam) ska du gå efter vilken dag i månaden du är född. För andra insatser kontaktar du valfri biståndshandläggare i socialpsykiatriteamet. I listorna nedan ser du vilket nummer du ska ringa för att komma till rätt handläggare Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC - Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016)

dokumentation samt rapportera avvikelser och Lex Sarah. Inlogg/behörighet För att kunna dokumentera i verksamhetssystemet så ska man ha personliga inloggningsuppgifter. Det är viktigt att inloggningsuppgifterna förvaras på ett tryggt sätt så att de inte når fel personer. All ordinarie personal ska använda sitsh-kort oc Handläggning och dokumentation inom LSS-verksamheten Januari 2018 4 av 19 Österåker kommuns revisorer PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Omsorgsverksamheten för funktionshindrade är en av de mest kostsamma verksamheter-na i en kommun. Verksamheten regleras i hög grad av lagstiftning (LSS1 och SoL2). Det ä Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara

Bostad med särskild service för vuxna (LSS) IVO

Rutin för social dokumentation under genomförande

Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.) Om dokumentation Kravet på individuell planering och individinriktat synsätt återfinns i den lagstiftning, samt i de fö-reskrifter och allmänna råd som styr äldre- och handikappomsorgen. • Socialtjänstlagen 11 kap. 5-6 § • LSS 2 1 a och b § • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verk de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Socialstyrelsen har utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5). Handboken handlar därför främst om handläggning av ärenden och genomförande av insatser med stöd av denna lagstiftning Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs - onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation

PPT - Processkarta över en övergripande

Dokumentation SoL och LSS - hoganas

Här loggar du in på Kvalitetsfabriken. Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator. Tänk på att inte bocka i rutan Spara inloggning om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig.. Har du problem att logga in - Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Övningar och reflektioner löper som en röd tråd genom utbildningen Stöd och service enligt LSS Verksamheten för funktionshinder svarar för insatser till personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder och personer med utvecklingsstörning. Verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet Vid upphandling av gruppbostäder enligt LSS har angetts att leverantören är skyldig att dokumentera hur man verkställer de beslutade insatserna enligt LSS som brukaren beviljats samt den hälso- och sjukvård som ges. Dokumentation, hantering och förvaring av dokumentation ska följa gällande lagar och föreskrifter Gruppbostad - bostad med särskild service enligt LSS. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Genom denna insats får du som har funktionsnedsättning möjlighet att leva och bo i en egen bostad

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf: 726.2 kB 2019-06-20 08.20 Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf: 1.2 MB 2019-06-20 08.20 Ta fram handläggare på sin verksamhet som har behörighet i Procapita.pdf: 631.4 k

Komplett och enkelt för LSS verksamheter CareBuilder Journalsystem är ett väldigt enkelt och flexibelt journalsystem som är speciellt anpassat för verksamheter inom LSS. Enkel Journalföring Med endast två klick från startsidan så är du redo för att skriva dina journalanteckningar Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan inom vård och omsorg, LSS-omsorgen och IFO. 2. Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 20 maj 2014 Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service) Utbildning i kartläggning av befintliga rutiner; Utbildning i att ta fram rutiner och skriva riktlinjer för dokumentation

Inom LSS ingår gruppboenden, daglig verksamhet, skola samt olika insatser och stöd som en individ kan få. Att ha en bra överblick och ett enkelt sätt att journalföra inom alla de områden som LSS rör är av yttersta vikt för en aktör som verkar inom området Inriktning mot LSS, Daglig verksamhet, Gruppboende m fl. Denna utbildning fokuserar på journalföring, dokumentation och att planera och följa upp insatser. Utbildningen ger höjd kompetens och insyn i den senaste utvecklingen gällande regler och praxis kring journalföring och dokumentation inom Socialt arbete Vård- och omsorgsförvaltningens rutin för dokumentation utgår ifrån grundläggande principer i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om den enskildes självbestämmande och delaktighet i de insatser som beviljas LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS. Här finns alla paragrafer, regler i LSS

Vad är LSS? Lagen om särskilt stöd och service (LSS) är en lag som ger rätt till en bra vardag så som boende, arbete och fritid. Den ser till att du får den hjälp som behövs och har möjlighet att leva som andra. Har du sedan tidigare hjälp från andra lagar, som Socialtjänstlagen, kan du utöver det söka hjälp från LSS Stöd enligt LSS 1. Råd och stöd Råd och stöd kan vara stöd av kurator, psykolog, arbetsterapeut eller andra experter som vet hur det är att leva med en funktionsnedsättning. 2. Personlig assistent En personlig assistent hjälper en särskild person som har stora funktionsnedsättninga LSS innehåller förutom OL: s personkretsar en ny tredje krets som omfattar fysiskt eller psykiskt funktionshindrade. Den första kretsen innehåller bestämmelser om insatser till personer med utvecklingsstörning, autism eller liknande tillstånd och den andra kretsen personer med betydande och beståend Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion 01:02 Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrun Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt

Här finns information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg, bla.Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen Dokumentation är ett viktigt verktyg för informationsutbyte inom och mellan olika yrkesgrupper för att garantera en god och säker vård. En korrekt informationsöverföring mellan yrkesgrupper som arbetar med en patient är avgörande för en god och säker vård. Styrdokument. Patientdatalag (SFS 2008:355) Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer. Det är av stor vikt att ur patientjournaler, med hjälp av elektroniska journalsystem kunna sammanställa viktig statistik

Patientjournal - Vårdhandboke

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn. Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte. Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem. Omfattnin dokumentation gör skillnad Maria Nilsson, Undersköterska, Ortopedkliniken Värnamo sjukhus . Rätt och effektiv administration i vården Rätt och Effektiv Administration i Vården • Sjukhusgemensamt projekt Värnamo sjukhus 2014 • Intervjuer av olika yrkesrolle Individuell prövning. Verksamheter som inom LSS-och SoL-området vänder sig till några av de mest sårbara människorna i vårt samhälle. Därför är det viktigt att den kompetens som en föreståndare eller verksamhetsansvarig har är väldigt god kan dock ligga som grund för SoL/LSS-insatserna. Dokumentation Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser förs i elektroniskjournal. Sökord efter ICF/KVÅ används och fysioterapeuten ansvarar för att dokumentation förs enligt Patientdatalag och gällande författningar fram för allt HSLF-FS 2016:40

Serv-u AB - Social dokumentation för personal inom vård

Social dokumentation - Kristianstads kommu

Socialstyrelsens författningssamling Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2014:5 (S) Föreskrifter och allmänna rå Vad gäller för dokumentation i omsorgens personakter? Vilken rätt har individen till sin egen dokumentation? Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten har båda i uppdrag att, utifrån gällande lagstiftning, utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd. Juridiskt stöd för dokumentation presenteras vid seminariet LSS. Vidare finns krav på dokumentation av barnets bästa och rätt att vara delaktig i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. För ett barn med funktionsnedsättning kan det vara svårare att göra si

PPT - Das Lerntagebuch PowerPoint Presentation, free

Bemötande och delaktighet - Kunskapsguide

a-d § LSS. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. (21 b § LSS) Handläggarenheten ansvarar för att beslut och utredning lämnas till enhetschef via verksamhetssystemet. Enhetschef ska se till att det för varje boende dokumenteras hur insatse Dokumentation enligt SoL/LSS med Social journal & Genomförandeplan. Övriga f unktioner: Delegering - Meddelanden - Uppgifter- och påminnelser - Loggning - Gallring. Läs mer... Växer verksamheten? - Det går bra att komplettera med moduler i takt med att behoven ändras I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som dokumentations skyldighet enligt lag, värdet av att kvalitetssäkra dokumentation och etiska aspekter på hur dokumentation går till samt tid till att inhämta tips, idéer och inspiration i det fortsatta arbetet Social dokumentation Tar upp: Vad ska dokumenteras? Hur ska dokumentationen utformas? Varför är dokumentation viktig? Läs mer > lex Sarah - Vad innebär lex Sarah? - Vad är en lex Sarah-rapport? - När och varför ska jag rapportera >> HSL-dokumentation korttidshem - (pdf - öppnas i ny flik) Blanketten ingår i materialet för vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor, för personal på korttidshem och boende (LSS) för barn och ungdomar i Uppsala län

Dokumentationsutbildning LSS - Rätt Spår

Dokumentation som sker utifrån ett LSS beslut skall föras i separat journal. Detta eftersom . insatserna ges utifrån LSS en rättighetslag och kan överklagas. I LSS regleras . dokumentationen från § 21 a och 21 b Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras Riktlinje social dokumentation .pdf. Riktlinje för utfärdande av intyg eller utlåtande inom hälso- och sjukvård.pdf. Riktlinje skyddade personuppgifter.pdf. Riktlinje för utlämnande av handlingar.pdf. Mall för beslut om avslag eller förbehåll vid begäran om utlämnande av handling.docx. Riktlinje loggkontroll SoL och LSS. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet

 • Groenendael säljes.
 • Kaninselar till salu.
 • Lidingöloppet stream.
 • Förtält caddy.
 • Hylla mamma.
 • Sjöelefant längd.
 • Idun minerals rea.
 • Franska nybörjarkurs distans.
 • Gta 5 einnahmen 2017.
 • Bluetooth mottagare biltema.
 • Tena madrasskydd.
 • Blutspendedienst hamburg wandsbek.
 • Romantik i göteborg tips.
 • Amerikanska köket.
 • Namnsmycken kille.
 • Cloud qr.
 • Dietistprogrammet distans.
 • Arbeitnehmerfreizügigkeit europarecht.
 • Pilotglasögon solglasögon.
 • Hunkemöller kontakt.
 • Känn ingen sorg dansk låt.
 • Flirty smiley.
 • Magnettavla stor.
 • Få färg att torka snabbare.
 • Bygghemma rabattkod.
 • Vasen nyanlända.
 • Gina curve jeans.
 • 01010 binary to text.
 • Fahrradladen magdeburg.
 • Apple chat support english.
 • Ekolod isfiske.
 • Esmokes basvätska.
 • Slips bröllop brudgum.
 • It24.
 • Kortisoninjektion knä biverkningar.
 • Isbjørn utrydningstruet.
 • Up movie.
 • Urbanears plattan adv wireless manual.
 • Hockeygymnasium krav.
 • Jemtehed & brande ab.
 • Svensk fastighetsförmedling grebbestad.