Home

Riskbedömning suicid

BAKGRUND Suicid är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland 15-44 år gamla män samt numera också den vanligaste bland 15-29 år gamla kvinnor. Suicid är 2-3 gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Självmordstalen minskade påtagligt under 1980- och 1990-talet, allra tydligast bland människor i medelåldern. Det fanns en minskning också bland de äldsta, men [ Riskbedömning - Ingen beskrivning. Suicidriskbedömning. Det finns stöd för att en strukturerad suicidriskbedömning, som tar hänsyn till såväl patientens symtombild som den sociala situationen och psykologiska faktorer, ökar möjligheten att upptäcka om en patient är suicidnära (1) Suicid. Självmordriskbedömning. Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning. En av de mest akuta psykiatriska bedömningarna som görs under jourarbete handlar om suicidriskbedömning. Viktigt att vid psykisk ohälsa tänka på denna bedömning, som kan vara svår

Suicid är ett globalt folkhälsoproblem som har uppmärksammats av världshälsoorganisationen, WHO. Någonstans i världen avlider en person till följd av suicid var 40:e sekund [1]. Förekomsten av suicid i Sverige ligger på en medelhög nivå i ett internationellt perspektiv - Fördjupa och upprepa riskbedömning om: Depression, schizofreni, missbruk, personlighetsstörning. - Ställ frågor om suicid sent i intervjun: Bygg upp ett förtroende hos patienten först. Kulturella tabun kan tex göra att frågorna annars uppfattas som provocerande och närgångna Suicidstegen används för att bedöma suicidrisk av läkare. Suicidstegen är ett verktyg för att identifiera människor som är i riskzonen för suicidförsök eller suicid och är en hjälp för läkaren att strukturera upp samtalet och få en bild av personens tankar och planer runt döden och suicid suicid hos familjemedlem samt hos gruppen HBTQ-personer. 1. De flesta som dör i suicid har någon form kränkning). Instrument för riskbedömning kan vara ett stöd i samtalet, men saknar prediktivt värde och kan inte ersätta den kliniska bedömningen. Det är väsentligt att skapa förtroende i samtalssituationen, vilket innebär att.

Suicidriskbedömning - Internetmedici

 1. Suicide Assessment Scale (SUAS) Utfall: Diagnostisk tillförlitlighet (accuracy) avseende risk för suicid eller suicidförsök, förbättrad bedömning vid komplement till klinisk bedömning Vad behövs? Fler primärstudier behövs. Vad finns? Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan
 2. Riskbedömning inom vård och omsorg Förebygg smittspridning i förskolan Förebygg smittspridning i skolan Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 Ansökan om tillfälligt tillstånd Utfärdade tillfälliga tillstån
 3. Suicid, det vill säga att ta sitt eget liv, är den vanligaste yttre orsaken till att människor dör i Sverige. Död genom suicid är nästan alltid en konsekvens av outhärdligt psykiskt lidande. Suicid leder ofta till stort lidande och försämrad hälsa även för närstående och andra berörda, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal
 4. Här värderas barnets eller tonåringens intention när det gäller suicid, tidigare suicidalt beteende, aktuell psykiatrisk problematik samt funktionsnivå hemma, i skolan och tillsammans med kamrater. Såväl innehållet i intervjun som den kontakt man får under samtalet är det mest värdefulla för att kunna göra en riskbedömning
 5. Riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

Riskbedömning - Psykiatristöd - Psykiatristö

team och upprepade riskbedömningar samt att vårdplaner och vårdprogram görs upp i samarbete med patientens närmaste i den mån det går och efterföljs. Fortlöpande utbildning i suicidologi för vård-personal samt genomgång och granskning av rutiner krävs också. »För att effek-tivt förhindra självmord krävs noggrann diagnostiserin Genomförda suicid är dubbelt så vanliga hos män jämfört med kvinnor i de flesta av världens länder, medan suicidförsök och självskadande beteende är vanligare bland kvinnor. I Sverige var det under åren 2000-2007 skett en påtaglig ökning av antalet unga kvinnor som vårdats i psykiatrisk sluten vård efter suicidförsök Suicidriskbedömning - suicidriskbedömning, suicid, SU-försök, självmord, depression, självdestruktiv. BAKGRUND Suicid är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland 15-44 år gamla män samt numera också den vanligaste bland 15-29 år gamla kvinnor För läkarprogrammets psykiatridel på Karolinska Institutet. Av Shahin Sanai-Farid, ST-läkare Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot

Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid ..

Risk för suicid RäddSam F genomför räddningsinsatser vid risk för suicid i samverkan med polis, ambulanssjukvård, SOS Alarm och psykiatrin. Denna rutin beskriver hur räddningstjänsterna Riskbedömning o Analysera hot, verbala och fysiska o Finns det vapen, stick- eller skjutvape Nu används ofta suicid, efter engelskans suicide - liksom det svenska slaganfall ersatts av stroke eller kräfta av cancer. Däremot är det inte säkert att suicidbegreppet ännu är förankrat bland allmänheten och kan därför missförstås. I denna sammanfattning används dock genom-gående termen suicid Riskbedömningen omfattar konsekvenser utifrån de perspektiv som behövs för att skapa ett tillfredsställande beslutsunderlag med hänsyn till miljöbalkens krav, se Figur 1-1 ovan. Perspektiv A, B och C (enligt definition i Figur 1-1) behandlas i denna riskbedömning. Området definieras under avsnittet Geografiska avgränsningar nedan Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och kräver därför vår uppmärksamhet, men att förebygga och även få kontroll över självmord är dock inte någon lätt uppgift. Spridning av relevant information och medvetandegörande av självmordsproblematiken är viktiga element för att nå framgång i de självmordsförebyggande programmen Rutiner vid tankar om suicid Riskbedömning vid misstanke om suicidalt beteende : De flesta suicid sker efter en process av gradvis stegrad suicidbenägenhet, vilken kan uttryckas i form av en stege (Självmordsstegen, prof. Jan Beskow)

eller suicid och är en hjälp för läkaren att strukturera upp samtalet och få en bild av personens Vårdplanen ska innehålla en riskbedömning samt handlingsplan för olika situationer som kan uppstå hos den enskilde utifrån riskbedömningen Suicid, självmord . En medveten, uppsåtlig, självförvållad livshotande handling som leder till döden. Riskbedömning bör genomföras lugnt och avskilt med en förtroendefull och ömsesidig kontakt. • Informera ansvarig läkare om att personen gett uttryck för att vilja ta sitt liv oc Självmord (suicid) Kort om självmord: • I kriminalvården inträffar självmord. företrädesvis i häkte. • Kriminalvården gör en riskbedömning. på alla personer som häktas. • Lokaler utformas och häktade visiteras. för att förhindra självmord. • År 2008 inträffade fem självmord i. häkte och ett i anstalt Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 600 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv Riskbedömning och tillsyn. Varje person som vi tar in i häkte visiteras noggrant. Föremål som kan användas för självskadande handlingar tas ifrån personen. Vid inskrivningen gör vi en riskbedömning som följs upp flera gånger under hela häktestiden

Suicidalitet: Bedömning av suicidrisk (Psykiatri

Enligt NASP får man en underskattning av suicid om man väljer att räkna enbart säkra diagnoser. Så mycket som 70-75 procent av osäkra suicider har efter psykologiska undersökningar skattats om suicid, menar NASP. De menar att det finns skäl att slå ihop säkra och osäkra suicid för att få en mer rättvisande bild av suicid i Sverige Vårdprogram Suicid Landstinget Blekinge Riskbedömningen och de faktorer den grundar sig på ska noggrant skrivas in. Det är också bra att skriva några rader om hur du som behandlare uppfattar familjesamspelet. Behandlingen av ungdom med ökat suicidalt beteende måste planeras utifrån det akuta skyddsbeho Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldergruppen 15-44 år i Sverige. Varje år tar ca 1 500 personer sitt liv, vilket innebär att var sjätte timme tar någon sitt liv. Det är sex gånger fler än de som dör i vägtrafiken varje år

Tidigare okänd patient, eller nedsatt formell/emotionell kontakt försvårar bedömningen. Suicidstegen och skattnings-skalor ersätter inte klinisk bedömning, som är minst lika viktig.En stor del av alla som suiciderar har nyligen haft kontakt med vården. Lämna ej patienten ensam innan suicid-riskbedömning är gjord Riskbedömning. Risken för suicid och våld är förhöjd vid akut psykos; kontinuerlig riskbedömning är därför prioriterad. Cirka 10 procent av förstagångsinsjuknade i psykos gör ett suicidförsök, och ungefär 1-2 procent fullbordar suicid under första året av psykos [26] 2009). Suicid är ingen sjukdom, men ett folkhälsoproblem (De Leo, Burgis, Bertolote, Kerkhof & Bille-Brahe 2006). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) är situationen kring suicid alarmerande, varje år dör ungefär en miljon människor världen över till följd av suicid, vilket innebär ett dödsfall var fyrtionde sekund. BAKGRUN

Suicidstegen - Doktorerna

Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté Vår uppfattning är att suicid-riskbedömningen är en vård-lagsuppgift och att den med högst kompetens, alltså en specialist i psykiatri, visserli-gen har det yttersta medicins-ka ansvaret men också ansva-rar för att skapa en miljö där den samlade kunskap om pa Bakgrund: Varje år begår ca 1100 personer suicid i Sverige och suicid klassas som ett folkhälsoproblem. Suicid är ett begrepp som innefattar även suicidtankar och suicidförsök. Från det att en person får sin första suicidtanke till att en person utför ett suicidförsök eller ett fullbordat suicid kallas den suicidala processen SUICID OCH SUICIDPREVENTIVT ARBETE Delges: Chefer, legitimerad personal, vårdpersonal Gällande med övriga yrkeskategorier göra en riskbedömning av patientens självmords-benägenhet samt dokumenteras i journal. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 4 (4 Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på

Suicide Assessment Scale (SUAS) för bedömning av risk för

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen; I den här rapporten uppdateras beräkningarna av samhällets kostnader för fullbordade suicid från Räddningsverkets rapport Suicid och samhällsekonomiska kostnader från 2004 innehålla en riskbedömning samt handlingsplan för olika situationer som kan uppstå hos den enskilde utifrån riskbedömningen. Det viktigaste i den basala omvårdnaden av vårdtagare med risk för självmord är: Se individen. Ha tid att vara tillsammans. Inte döma samt acceptera individens känslor. Visa empati. Ge stöd Smärtteckning. Med hjälp av smärtteckning kan patienten markera var det gör ont och hur smärtan känns. Smärtteckningen kan ingå i en djupare smärtanalys och vara av diagnostisk betydelse för om smärtan exempelvis är nociceptiv eller neuropatisk Ett oerhört viktigt, men sorgligt missbrukat ord, i modern västerländsk medicinsk vård är Evidens. Evidens betyder bevis och innebär att modern medicin skall bygga på vetenskap som skiljer ut verksam behandling mot overksam behandling. För att få veta vad som är verksam behandling så utför man studier som ger olika grader av bevisstyrka för at Riskbedömningar enligt HSL För patient som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret ska riskbedömningar enligt Senior Alert göras. Dessutom ska riskbedömning identifiera risk för suicid genomföras. Riskbedömningarna ska utföras vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård, vid förändrat allmäntillstånd

Video: Checklistor - Arbetsmiljöverke

Riskbedömning för att identifiera om det föreligger risk för självmord . Initial riskbedömning utförs av sjuksköterska. Utförd bedömning ska rapporteras till ansvarig läkare. Läkaren ansvarar för medicinsk bedömning, utredning, ordination, behandling och uppföljning. Utförd riskbedömning, läkaren Omvårdnadsplanen ska innehålla en riskbedömning samt handlingsplan för olika situationer som kan uppstå hos den enskilde utifrån riskbedömningen. Det viktigaste i den basala omvårdnaden av vårdtagare med risk för * PM Suicid/Suicidförsök Psykiatrin NVS När man talar om skydds- och riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa brukar man även tala om samspelet mellan arv och miljö. Skydds- och riskfaktorer återfinns på individnivå, i familjen, förskolan/skolan, kamratkretsen och på samhällsnivå 1 Sammanfattning Bakgrund: Var fyrtionde sekund dör en människa i suicid någonstans i världen.Att förlora en närstående i självmord är ett av de svåraste trauman en person kan gå igenom. Samhället satsar förvånansvärt lite pengar och resurser på människor som balanserar mellan liv och död

Bristande vård påverkar många självmordsfall - P4

Riskbedömning suicid Riskbedömning trycksår Exempel på arbetsuppgifter med LÄGRE prioritet Såromläggningar, övriga sår Uppföljning av insatta åtgärder och symtom exempelvis eksem, svullnad, rodnad Omläggning av centrala infarter (kan skjutas på till nästföljande dag). Välkommen till Centrum psykiatriforskning den kliniska psykiatrins enhet för forskning, utbildning och utveckling i Stockholms lä

suicid, suicidförsök, uttalade suicidtankar och självskadebeteende Dokumenttyp1 Dokumentet gäller för2 3Giltighetstid Anvisning Legitimerad personal, omsorgspersonal, chefer tillsvidare Revideringsansvarig4 Revideringsintervall5 Reviderad datum6 MAS Anja Sönnerstedt Arvidson Vid behov 19022 Riktlinjer avseende riskbedömning för suicid Självmord är ett betydande folkhälsoproblem och förekommer även inom kommunal hälso- och sjukvård. Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att identifiera, analysera, bedöma samt åtgärda risker i verksamheten Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital halvdagsutbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna Detta ger oss att under 2016, då 190 personer i åldersgruppen 15-29 år tog sitt liv, så skedde 1 900 suicidförsök, 19 000 suicid planerades och 190 000 unga hade suicidtankar i åldersgruppen. I min studie framkommer att ungdomars suicid och suicidförsök skiljer sig från andra åldersgrupper riskplats för suicid. Resultaten från den kvantitativa och kvalitativa riskbedömningen visar att ett antal av de identifierade riskerna kräver att riskreducerande åtgärder vidtas. De flesta av de identifierade åtgärderna är dock trafiksäkerhetsåtgärder som vidtas inom ramen för detaljprojekteringen av spårvägsanläggningen

Riskbedömningen är avgränsad geografiskt till planområdet för Veddesta I, i sak till att 3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. Sida: 5 (63) Uppdragsnr: 60212360 Riskbedömning för ny detaljpla Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv, det betyder i snitt 4 personer per dag. Det är fem gånger fler än de som dör i trafiken. Fullbordade suicid är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor medan suicidförsök är vanligare hos kvinnor Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker4, med direkt påverkan på människors liv och hälsa. 6 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. Sida: 5 (32) Uppdragsnr: 6021082 IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning

Suicid - Patientsäkerhet - SITENAM

 1. När Inspektionen för vård och omsorg gjorde en oanmäld tillsyn på företaget Visions HVB-hem fann man stora brister i enskilda ungdomars journaler. Till exempel hade företaget varken gjort.
 2. Riskbedömning för detaljplan Version 3 Briab Brand & Riskingenjörerna AB 6 (24) För att bedöma risknivån för Orgeln (norra) används de tidigare upprättade riskbedömningarna som underlag. Vidare tar denna riskbedömning hänsyn till framtida nya förutsättningar som en ökad transportmängd och en ökad persontäthet i staden
 3. Suicid Enligt en studie som gjorts i Sverige, är självmord den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år. Nya uppgifter från en omfattande svensk undersökning gällande riskbedömning för framtida fullbordat självmord visar på att metod vid tidigare självmordsförsök bör spela stor roll i läkarnas bedömning
 4. BUP-kongress 2019 - SUICID - när den tunna isen brister Tema: När den tunna isen brister I år anordnas BUP-kongressen i Göteborg, Gothia Towers - Svenska Mässa
 5. Detta formulär är framtaget av Kim Eriksson och Sebastian Sjöfors på Strömsbro Din Hälsocentral 2019. Telefonbedömning Sökorsak Kartläggning (Orsaker, konsekvenser, hinder, stöd) Andra/tidigare vårdkontakte

Riskbedömning för självmord Händelseanalyser efter självmord Rapporten Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården redovisar resultaten från en sammanställning och analys av hälso- och sjukvårdens händelseanalyser av suicid Riskbedömningen måste vara systematisk, särskilt vid depression. Att alltid beakta risken för suicid i diagnostik och behandling är viktigt. Om det redan i telefonrådgivningen framkommer misstanke om suicidrisk bör patienten erbjudas bedömning utan dröjsmål och tillräckligt med läkartid avsättas för besöket

Suicid, självmord är en medveten, uppsåtlig, självförvållad livshotande handling som leder till döden. Suicidförsök, självmordsförsök är ett livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till döden suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. För att kunna minska antalet som begår suicid är det väsentligt att identifiera individer med förhöjd risk för suicid, vilket kan verkställas genom att uppmärksamma riskfaktorer som föreligger för suicid suicid fram till 2000-talet för att därefter plana ut. Länet har under 2000-talet ett genomsnitt av ca 50 suicid per år. Detta innebär att suicidprevention är ett mycket viktigt område och där World Health Organization (WHO) har satt upp målet att de nuvarande suicid-talen ska minska med minst en tredjedel till år 2020

Suicidriskbedömning - Psykiatristö

suicid hos pojkar i de två yngre åldersgrupperna under det senaste decenniet, medan det ligger stabilt i åldersgruppen 20-24 år. Riskbedömningen ska fördjupas och upprepas med patienter med depression, schizofreni, missbruk och personlighetsstörning (Herlofson, 2010) 5.7 Riskbedömning Vid missbruk och beroende skall riskbedömning göras frikostigt, både avseende risk för suicid och risk för våldshandling mot andra (farlighetsbedömning). Missbruk och beroende är kopplat till ökad risk för suicidala handlingar och till ökad farlighet genom flera mekanismer Riskbedömning ¨ Suicidtrappan: var i suicidtrappan befinner sig patienten? ¨ Riskfaktorer: • Hereditet för suicid • Självskadebeteende • Personer som har begått våldsbrott och intagna • Förluster (separation, dödsfall, arbetslöshet, kränkning

Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna under graviditets- och spädbarnstiden för kvinnor. Riskbedömning ska ske i samråd med kvinnan. Sertralin och paroxetin har lägst penetrans till bröstmjölk (cirka 2 procent av moderns viktjusterade dos) AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO) riskbedömning och adekvat behandling. Kliniska fallgropar: Äldre • Negativa attityder kring åldrandet kan medföra att man betraktar äldres suicidproblematik som förståelig och därför missar behandlingsbara tillstånd. Suicid,65+ och Suicidförsök 70+ Depression Kriminalvården är en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vå..

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga (pdf) Suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige var under 2017 högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Därför behöver förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra fler suicid Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker1, med direkt påverkan på 3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. Sida: 5 (35) Uppdragsnr: 60213892 Riskbedömning Araslövs G Suicidprevention ur ett samhällsperspektiv Jan Beskow KOSAM, Råda, 101122 Suicidprevention i Väst, SPI Riskbedömning planområde Vårvik Datum: 2018-12-18 3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. Sida: 5 (49) Uppdragsnr: 60209910 RB Ny Stadsdel Trollhättan Trollhättans Stad Trollhätta

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din

ABSTRAKT Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i Sverige och är en av de största riskfaktorerna för suicid. Varje år dör ca 1400 personer i Sverige genom suicid. Sjuksköterskor upplever att suicidnära patienter medför svårigheter och att de tycker sig ha otillräcklig kunskap i ämnet suicid vilken kan idealiseras (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Region Hallands Vårdriktlinjer för Suicidprevention i vuxenpsykiatri (2012), ingår riskfaktorer som ska vägas in i en riskbedömning av en suicidal patient

Start studying PSYKIATRI suicid. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Created Date: 10/6/2017 1:51:52 P Arbetsgång vid riskbedömning skyddsåtgärd Här beskrivs hur teamet ska arbeta inför ställningstagande till skyddsåtgärd. Vid indikation på att svårighet av något slag finns ska en analys göras av bakomliggande trolig orsak till behovet

 • Edamer recept.
 • Marlin 1895 gs.
 • Bokföringskurs komvux.
 • Enkla elbolaget solblomma.
 • Henry smith 5th viscount hambleden.
 • Scheppach spånsuger hd12.
 • Address bus size.
 • Budget sample excel spreadsheet.
 • Fritidshus trosa.
 • Anastasia contour kit light.
 • Konsumtionssamhälle fördelar nackdelar.
 • Dagens lunch pinchos lidköping.
 • Momondo multi city.
 • Ncis seasons list.
 • Golden globe vinnare 2018.
 • Solens upp och nedgång 2017.
 • Outlook imap gmail.
 • Luftbilder essen 1945.
 • Parkhotel landau parken.
 • Gripsholms lejon wiki.
 • Wallpapers blizzard.
 • Fläskfilegryta fest.
 • Lediga lägenheter ängelholm.
 • Ångpannor tillverkare.
 • Hur vet man om en svamp är giftig.
 • Swaziland ekonomi.
 • Südkorea sehenswürdigkeiten seoul.
 • Tonsillit smittsamhet.
 • Night gym prague review.
 • Platt organisation i skolan.
 • Risingegården bröllop.
 • Bicepsfäste.
 • Geschlechtskrankheiten syphilis bilder.
 • Dubai mall ski.
 • Trilex bahn preise.
 • Regler skorstenshöjd.
 • Trätjära jula.
 • Undertaker wwe.
 • Olle zelmerlöw capio.
 • Takykardi puls.
 • Arch 22.